communicatie, marketing en media

 

Coenraadts Communicatie Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 

Coenraadts Communicatie:

 

Coenraadts Communicatie staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden onder nummer 27294794. Coenraadts Communicatie houdt zich bezig met communicatie & Public Relations (PR) en in het bijzonder strategisch communicatie- en PR-advies, online PR, redactionele PR (free publicity), PR-trainingen, het opstellen van communicatieplannen en het schrijven van teksten en persberichten. Verder verzorgt Coenraadts Communicatie de productie (tekst + vormgeving) en distributie van jaarverslagen, brochures en nieuwsbrieven.

Coenraadts Communicatie is gevestigd en houdt kantoor in Den Haag aan de Heemskerckstraat 12 (2518 EK).

 

Opdrachtgever:
Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met Coenraadts Communicatie en aan Coenraadts Communicatie opdracht(en) verstrekt;

Opdracht:
Het verzoek van Opdrachtgever aan Coenraadts Communicatie om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Werkzaamheden:

Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

 

Offerte:

Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

 

Overeenkomst:
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte (aanbieding) van Coenraadts Communicatie en door ondertekening daarvan heeft aanvaard dan wel dat de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend en retour heeft gezonden aan Coenraadts Communicatie.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Coenraadts Communicatie en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Coenraadts Communicatie, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Coenraadts Communicatie een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5 De algemene voorwaarden van Coenraadts Communicatie zijn bepalend gedurende de looptijd van de opdracht.

 

 

Artikel 3. Grondslag offertes

 

3.1 Offertes van Coenraadts Communicatie zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Coenraadts Communicatie zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

3.2 Alle offertes van Coenraadts Communicatie zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na datum offerte. In de offerte wordt de geldigheidsduur van de offerte opgenomen binnen welke termijn de offerte moet zijn aanvaard.


3.3 Een overschrijding van het in de offerte genoemde honorarium van Coenraadts Communicatie tot 5% wordt door Opdrachtgever als zijnde een begrotingsrisico geaccepteerd, zonder dat Coenraadts Communicatie van een dergelijke overschrijding voorafgaande mededeling hoeft te doen aan Opdrachtgever.

3.4 Een overschrijding van het in de offerte genoemde bedrag, welke een gevolg is van wijzigingen in overeenkomsten met derden c.q. wijzigingen in de leveringsvoorwaarden van derden kan nimmer als een ontoelaatbare overschrijding gelden, om reden dat de overeenkomsten met derden c.q. leveringsvoorwaarden van derden geacht worden integraal deel uit te maken van de tussen Coenraadts Communicatie en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

3.5 De ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever geldt als goedkeuring van de offerte.
Aanvaarding kan eveneens per email geschieden. Bij trainingen behouden wij ons het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, de overeenkomst te ontbinden.


3.6 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en uren tot en met datum van de annulering aan de zijde van Coenraadts Communicatie en de door haar ingeschakelde derden.

3.7 Besprekingsverslagen van Coenraadts Communicatie (schriftelijk, per fax of e-mail) gelden als stilzwijgend goedgekeurd indien Opdrachtgever deze niet binnen drie werkdagen heeft voorzien van kanttekeningen.

3.8 Indien door Coenraadts Communicatie of de door haar ingeschakelde derden dan wel werknemer(s) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

 

Artikel 4. Personeel

 

4.1 Coenraadts Communicatie kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van een projectteam wijzigen, indien ze meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met Coenraadts Communicatie plaatsvinden.

 

Artikel 5.  Prijzen, tarieven en kosten

 

5.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten, transportkosten, portokosten en overige onkosten. Deze bedragen dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders is aangegeven.

 

5.2 De honorering van Coenraadts Communicatie berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Coenraadts Communicatie voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Coenraadts Communicatie factureert steeds periodiek, hetzij per maand hetzij per kwartaal, haar honorarium en kosten.

5.3 Coenraadts Communicatie is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

 

Artikel 6. Facturering en betalingsvoorwaarden

 

6.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of korting.

Indien tijdige betaling (gedeeltelijk) uitblijft, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand ingaande de dag van verzuim en buitengerechtelijke incassokosten, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is. Deze buitengerechtelijke kosten worden begroot op 10% van de hoofdsom met een minimum van €125,- tenzij deze kosten hoger zijn worden de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. Alle vorderingen van Coenraadts Communicatie zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever surséance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

6.2 Indien Opdrachtgever in verzuim is kan Coenraadts Communicatie de vordering ter incasso uit handen geven. De door Coenraadts Communicatie in verband met de invordering gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Coenraadts Communicatie is gerechtigd eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien zij aan kan tonen dat de tarieven van essentiële elementen die betrekking hebben op de overeenkomst met meer dan 10% zijn gestegen tussen het moment van de aanvaarding van de offerte en de oplevering van de werkzaamheden.

 

 

Artikel 7. Klachten

 

7.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te gaan met het geleverde.

 

7.2 Klachten omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Coenraadts Communicatie te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt.

 

7.3 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

 

7.4 Indien u echter andere dan door u bestelde en/of beschadigde zaken zijn geleverd, anders dan een beschadigde postverzending, kunt u ons deze zaken retourneren.

 

7.5 Te retourneren zaken dient u deugdelijk te verpakken. Na ontvangst van de geretourneerde zaken zullen wij u zo spoedig mogelijk meedelen of de klacht gegrond is en in het bevestigende geval tot herlevering overgaan. In dat geval komen tevens de kosten van de retournering voor onze rekening.

 

7.6 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Coenraadts Communicatie beslissend.

 

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 

8.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

8.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

 

8.3 Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 9. Duur en afsluiting van de opdracht

 

9.1 De opdracht-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De opdracht-overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de opzegtermijn blijven lopende afspraken en verplichtingen van kracht. Het honorarium van Coenraadts Communicatie zal tijdens de opzegtermijn per maand ten minste bedragen 1/12 deel van het honorarium dat Coenraadts Communicatie gedurende het voorafgaande kalenderjaar aan Opdrachtgever heeft gedeclareerd.

9.2 Indien aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de WSNP toepasselijk wordt verklaard, diens faillissement wordt uitgesproken of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, dan heeft Coenraadts Communicatie het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te beëindigen, zonder dat Coenraadts Communicatie gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

9.3 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die Coenraadts Communicatie voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. opzegging direct opeisbaar.

 

9.4 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever Coenraadts Communicatie hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

 

Artikel 10. Afname

 

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

 

10.2 Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereed komen geheel of gedeeltelijk door Coenraadts Communicatie moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en exoneratie


11.1 Coenraadts Communicatie kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
b. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet
tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven of materialen;
d. het niet of niet volledig bereiken van het door Opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
e. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever moeten worden gebruikt, danwel voor betaling van hun facturen.

11.2 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van Coenraadts Communicatie is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Coenraadts Communicatie te allen tijde beperkt tot het honorarium exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor de prestatie van Coenraadts Communicatie bij de desbetreffende opdracht terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het bedongen honorarium gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor zes maanden.

11.3 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie, is beperkt tot het bedrag waarvoor Coenraadts Communicatie volgens haar aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Coenraadts Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever vrijwaart Coenraadts Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Coenraadts Communicatie meldt. Indien tijdige melding uitblijft dan komt het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding te vervallen.

 

11.6 Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

 

11.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de Opdrachtgever.  

 

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 In geval Coenraadts Communicatie door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

 

12.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: ziekte, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

 

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 

13.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 

13.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen

Opdrachtgever en Coenraadts Communicatie eindigt, voor zover zij aan Coenraadts Communicatie toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom - de

Opdrachtgever aan Coenraadts Communicatie verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Coenraadts Communicatie voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de

Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

 

13.3 Coenraadts Communicatie zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden, de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de Opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Coenraadts Communicatie binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

 

13.4 De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

 

13.5 De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coenraadts Communicatie.

 

13.6 Coenraadts Communicatie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 

14.1 Coenraadts Communicatie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever jegens derden.

 

14.2 Coenraadts Communicatie zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

 

14.3 De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Coenraadts Communicatie geen mededelingen doen over de aanpak van Coenraadts Communicatie haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

 

Artikel 15. Bijzondere bepaling studiedagen, mondelinge cursussen, trainingen

 

15.1  Onder studiedagen en mondelinge cursussen worden in deze bepaling mede verstaan workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia, praktijkdagen, al dan niet meerdaags en/of incompany georganiseerd. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle studiedagen en mondelinge cursussen welke wij u aanbieden onder de naam Coenraadts Communicatie danwel eventueel onder andere namen.

 

15.2 Coenraadts Communicatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks enkel ter harer beoordeling, de overeenkomst te annuleren. Coenraadts Communicatie zal u daarvan direct schriftelijk informeren. Eventuele door u aan Coenraadts Communicatie verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

 

15.3 Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega van u laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw bewijs van inschrijving.

 

15.4 Tenzij op de brochure anders is vermeld, geldt voor annulering door u de navolgende regeling: U kunt tot drie weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de studiedag/mondelinge cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 14 (veertien) dagen voor datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de studiedag/mondelinge cursus, berekenen wij u 50 % van het overeengekomen bedrag exclusief BTW in rekening. Bij latere annulering berekenen wij 75 % van het totaalbedrag.

 

15.5 Om de uitvoering van de training goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig (uiterlijk drie wekdagen voor de afgesproken trainingsdatum) alle documenten en gegevens die Coenraadts Communicatie nodig heeft.

 

15.6 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Coenraadts Communicatie betrokken (zullen) zijn.

 

15.7 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of Coenraadts Communicatie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

15.8 Bij de prijs is tevens het cursusmateriaal inbegrepen, dat u tijdens de studiedag/ mondelinge cursus zal worden uitgereikt.

 

15.9 Bij niet-tijdige betaling behoudt Coenraadts Communicatie zich het recht voor om u geen toegang tot de studiedag/mondelinge cursus te verlenen.

 

15.10 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door Coenraadts Communicatie aan u verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven bij Coenraadts Communicatie c.q. de auteurs en/of sprekers berusten. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Coenraadts Communicatie verstrekte informatie is niet toegestaan zonder dier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De deelnemende cursisten mogen het cursusmateriaal uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. De Opdrachtgever staat er voor in dat de cursisten aan deze voorwaarden worden gebonden.

 

15.11 Coenraadts Communicatie behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de brochure aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma.

 

15.12 Onder overmacht worden mede begrepen alle omstandigheden waarop Coenraadts Communicatie redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een studiedag of mondelinge cursus geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is zijn medewerking te geven aan de studiedag en/of mondelinge cursus of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en Coenraadts Communicatie er niet in geslaagd zijn voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen. In geval van overmacht hebben wij het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Door u eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door ons in het hier directboven genoemde geval worden teruggestort.

 

15.13 Coenraadts Communicatie behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de studiedag of mondelinge cursus belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de studiedag/mondelinge cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle overeenkomsten tussen Coenraadts Communicatie en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

16.2 Alle geschillen welke tussen Coenraadts Communicatie en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.